กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition 


กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition 

อินโนพาวเวอร์เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุคนวัตกรรมพลังงาน ชู 3 เรือธง กองทุน Energy Ignition Ventures – EV Charger – Renewable Energy Certificate (REC) ดันธุรกิจให้โตต่อเนื่อง พร้อมจับมือพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติ สร้างระบบนิเวศด้านพลังงานสะอาดให้สมบูรณ์

กุลิศ สมบัตศิริ

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานงานฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ณ True Digital Park  ภายใต้ชื่องาน “INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS” กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ภาครัฐจึงได้ใช้แผนพลังงานชาติเป็นแม่บทในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ไว ขับเคลื่อนได้เร็ว และพร้อมรับความท้าทาย เป็นกำลังหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจพลังงานของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นเรือธงสำคัญในการสร้างนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยมีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายและปณิธานเดียวกัน

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เผยว่า อินโนพาวเวอร์มีเป้าหมายสำคัญในการเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภารกิจหลักจึงเป็นการผลักดันและจุดประกายนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทิศทางพลังงานสะอาด มีการลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพในต่างประเทศ เช่น Turntide Technologies สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์ประหยัดพลังงานซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้แร่ทองแดงน้อยลงในกระบวนการผลิตส่งผลให้มอเตอร์ดังกล่าวราคาไม่สูงแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์ยังได้รับสิทธิในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์มาใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจพลังงานและผลักดันนวัตกรรมพลังงานในอนาคตของประเทศไทย

ในด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) อินโนพาวเวอร์ได้ร่วมมือกับ กฟผ. ผลักดันโครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% มาใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้าและการขนส่งโดยระบบไฟฟ้า (EV Fleet) ที่อินโนพาวเวอร์สามารถให้บริการแก่องค์กรหรือภาคเอกชนที่ต้องการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ปัจจุบัน อินโนพาวเวอร์เป็นผู้ให้บริการจัดหาและซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) ครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยนับตั้งแต่ บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2565 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดไป

แล้วมากกว่า 1.2 ล้าน REC  ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจ REC จะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาด เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

สำหรับปี 2566 นี้ อินโนพาวเวอร์ใช้เวที INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS เปิดตัว 3 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของอินโนพาวเวอร์ ตลอดจนขับเคลื่อนเรือธงด้านนวัตกรรมพลังงานของประเทศไทย

 1. หน่วยงาน Venture Capital มีภารกิจในการลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์ได้จับมือกับ TRIREC ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมจัดตั้งกองทุน Energy Ignition Ventures โดยมีแผนการลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม Decarbonization Technology (อาทิ Mobility, Carbon Economy, Energy และ Agriculture) ที่มีการเติบโตมาแล้วระยะหนึ่ง (Growth Stage) และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือ และอิสราเอล สำหรับกองทุนดังกล่าว อินโนพาวเวอร์วางเป้าหมายในการระดมทุนไว้เบื้องต้นที่ 80-100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 2. หน่วยงาน Venture Builder มีภารกิจในการสร้างและทดลองนวัตกรรมทางพลังงานในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และมีจุดมุ่งหมายในการเร่งการเปลี่ยนผ่านให้ภาคขนส่งของไทยหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจนวัตกรรมมาเติมเต็มให้กับระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า และตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนตร์ไฟฟ้าให้มากที่สุด นำเทคโนโลยีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ของ Wallbox ซึ่งมีคุณสมบัติในการอัดประจุพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator) จากพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานีอัดประจุ มาบูรณาการสร้างเป็นโมเดลธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ลงทุนและผู้ใช้งาน ทั้งนี้ อินโนพาวเวอร์มีแผนจะเปิดตัวโมเดลธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้าต้นแบบที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของ โดยเชื่อว่าโมเดลธุรกิจนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Station) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถเข้าถึง EV Station ได้สะดวกสบายขึ้น
 3. หน่วยงาน Strategic Partnership มีภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนำผ่านความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อผลักดันนวัตกรรมความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านได้ให้บริการจัดหาและซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) ให้กับองค์กรชั้นนำที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนให้บริการในการทำตลาดให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการดำเนินการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ มีแผนจะเปิดตัวบริการแพลตฟอร์มรายงานก๊าซเรือนกระจก (GHG Reporting Platform) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสามารถเลือกบริการอื่นๆ ของอินโนพาวเวอร์ในการช่วยบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี หรือการเดินรถโดยสารด้วยระบบไฟฟ้า อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างยั่งยืน

“เพื่อตอบรับกับแผนพลังงานชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของแผนพลังงานทั้งหมด และเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 “นวัตกรรม” คือหัวใจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาการเข้าถึงพลังงานสะอาดมีราคาสูง เราต้องทำให้พลังงานสะอาดมีต้นทุนที่ถูกลง ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสะอาดได้ เมื่อประสบความสำเร็จ ไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังงานสะอาด ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทุก ๆ กิจกรรมในชีวิตของผู้คนเกิดขึ้นได้อย่างควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน” นายอธิป กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER Company Limited) เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรด้านพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) โดย อินโนพาวเวอร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ Venture Capital ซึ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ Venture Builder เน้นการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจาก EGAT group มาต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่พัฒนานวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า Energy Sufficiency และ Strategic Partnership เน้นจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง Quick Win ในธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน และสร้างแรงขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน ESG สู่สังคมผ่านความร่วมมือกับองค์กร และภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save