THAIFEX – Anuga Asia เตรียมพร้อมที่จะให้บริการผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


คณะผู้จัดงานฯ ยืนยันว่า งานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia จะมีกาหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 -26 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นเป็นงานแรกๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ หลังจากที่ประเทศไทยได้มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือนมิถุนายน ทาให้ธุรกิจและอาคารแสดงสินค้าเริ่มทาการขึ้นอีกครั้ง

THAIFEX – Anuga Asia เตรียมพร้อมที่จะให้บริการผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่มีความสาคัญเป็นอย่างสูงมาโดยตลอด และงาน THAIFEX – Anuga Asia มีจุดประสงค์ที่จะ กระตุ้นการฟื้นตัวและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในฐานะตลาดที่สาคัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานมีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ

กรุงเทพมหานคร,8 กรกฎาคม 2563 – ประเทศไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในเชิงบวกและการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID COVID – 19 โดยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจาก COVID -19 ได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย โดยองค์กร Global Global Global Global COVID -19 ประเทศไทยได้มีการคลายล็อกดาวน์ในระยะที่ 5 และอนุญาตให้สัญจรข้ามเขตพื้นที่จังหวัดได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่จะเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติให้เดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน หรือกักตัวแค่ระยะสั้น ผ่านข้อตกลงระหว่างกลุ่มประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ดีขึ้น หรือ ‘Travel ravel Bubb les’ จากข้อตกลงที่กาลังจะเกิดขึ้น ยิ่งเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะจัดงาน THAIFEX THAIFEX – Anuga Asia Anuga Asia Anuga AsiaAnuga Asia Anuga Asia ขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าร่วมแสดงงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นตัวของธุรกิจด้วยการปรับปรุงมาตรการการจัดงาน และแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยให้สอดคล้องกับ ‘ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)’ งาน THAIFEX – Anuga Asia จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 -26 กันยายน 2563 โดยการจัดงานในปีนี้จะเป็นการจัดงานแบบ ‘Transitional Event’ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ตลาดประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย การจัดงานในรูปแบบ ‘Transitional Event’ ยังรวมถึงการปรับปรุงจุดสาคัญต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน อาทิเช่น การปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการจัดงาน การปรับปรุงระบบลงทะเบียนล่วงหน้า และกิจกรรมใหม่ล่าสุด THAIFEX – Anuga Asia Virtual Meet สาหรับการจัดงานในปีนี้ยังคงจัดงานเป็นระยะเวลา 5 วันดังเช่นทุกปี แต่แตกต่างจากปีก่อนๆที่มีวันค้าปลีกเพียงแค่ 1 วัน แต่ในปีนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ มีมติให้เพิ่มวันค้าปลีกเป็น 2 วัน เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ

สิ่งสาคัญที่สุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

งาน THAIFEX – Anuga Asia จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทย (TCC) และ โคโลญเมสเซ่ เนื่องจากสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีการวางแผนและจัดทามาตรการเพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด คณะผู้จัดงานฯ ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อวางแผนและดาเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ การจัดการผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ การจัดการความหนาแน่นระหว่างการจัดงาน และมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่สาคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้าแบบใหม่ จะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานพิมพ์บัตรเข้าเยี่ยมชมงานได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน พร้อมการจัดการคิวที่ดีขึ้น และการลดความหนาแน่นบริเวณจุดลงทะเบียน ด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมงานสามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่หลากหลายและงานแสดงสินค้าที่รวบรวม 11 โชว์มาไว้ในงานเดียว

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะมีการนาเสนอทางเลือกใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสาเร็จ เราต้องการเป็นผู้ที่มอบโอกาสที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่จะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวธุรกิจของพวกเขาอย่างรวดเร็ว งาน THAIFEX – Anuga Asia มีเป้าหมายที่จะจัดหาสถานที่จัดแสดงงานที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทาให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีโอกาสพบปะ เจรจาพูดคุยกับคู่ธุรกิจที่เหมาะสม” ผู้จัดงาน THAIFEX – Anuga Asia กล่าว

งานแสดงสินค้าแบบ Hybrid

งานแสดงสินค้าในปีนี้จะประกอบทั้งงานในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผสมกัน โดยในส่วนของออนไลน์จะมีการจาลองเสมือนจริงสาหรับกิจกรรมภายในงานที่ถูกคัดเลือก นอกจากนี้ยังได้ทาการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงานให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานล่วงหน้าหรือระหว่างการจัดงาน อาทิเช่น กิจกรรม Future Food Experience+ จะกลับมาในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการดาเนินการการเสวนาในหัวข้อที่คัดเลือกไว้ผ่านการถ่ายทอดสด หรือการบันทึกเทปล่วงหน้าผ่านทาง Webinars ผู้เข้าร่วมแสดงงานก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน จากการที่ได้รับการเข้าถึงที่มากยิ่งขึ้นผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์และจะทาการปักหมุดข้อมูลของเขาไว้ที่เฟสบุ๊คอย่างเป็นทางการของงาน เพื่อที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเพจจะสามารถเข้าถึงและติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

วิธีเหล่านี้จะสามารถช่วยให้งาน THAIFEX – Anuga Asia ยังสามารถคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายในขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถรอคอยกิจกรรมภายในงานที่จะเกิดขึ้นภายในงานในรูปแบบใหม่ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการเข้าถึงตลาดได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากช่วงวันงานแสดงสินค้า ผู้ซื้อยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุง โดยสามารถทาการขอใบเสนอราคาและข้อมูลต่างๆ จากผู้เข้าร่วมสดงงานได้โดยตรง แพลตฟอร์ม นี้ได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะสามารถใช้บริการได้จนถึงสิ้นปี 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานสามารถประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก

จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทาให้เกิดแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น ผู้ค้าปลีก ร้านอาหารและแม้กระทั่งธุรกิจที่ดาเนินการแบบดั้งเดิม ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้และเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคต กิจกรรม Hosted Buyer Programme จึงขยายการเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ไปสู่ผู้ซื้อชาวไทยเป็นครั้งแรก จากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มค้าปลีกแบบดิจิทัลทั่วโลกทั้งจากธุรกิจและผู้บริโภค โปรแกรมก็เช่นกันจะสร้างโอกาสในการจัดหาจัดซื้อจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จะยังคงเชิญผู้แทนการค้าจากแต่ละประเทศในเอเชีย ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้แล้วมาร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ในปีนี้กิจกรรม Hosted Buyer Programme มีการขยายรูปแบบกิจกรรมออกไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะรวมการเจรจาธุรกิจแบบเสมือนจริง (Virtual Meet) ที่ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะสามารถ พบปะและเจรจากับกลุ่มผู้ซื้อ 500 คนทั่วโลกผ่านทางการประชุมออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมแสดง

Jason Foo รองประธานอาวุโส ของบริษัท Morinaga Nutritional Foods (Asia Pacific) Pte. Ltd. กล่าวว่า “COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก และเป็นสิ่งเตือนใจว่า ช่องทางการจัดซื้อและการจัดหาซัพพลายเออร์ที่เชื่อใจได้มีความสาคัญมากเพียงใด ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินว่า งาน THAIFEX – Anuga Asia จะจัดขึ้นตามกาหนดการที่วางไว้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม งานแสดงสินค้าในครั้งนี้จะช่วยให้เราขยายเครือข่ายของเราออกไปได้อย่างไม่จากัด และจะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถกลับมาดาเนินการและขยายต่อออกไปได้”

งานทุกท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้หลังจากงานแสดงสินค้าจบลงแล้ว ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม เพื่อรองรับกลุ่มผู้ซื้อที่ไม่สามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้

“แม้จะมีความท้าทายที่ผู้คนทั่วโลกต่างต้องเผชิญอยู่ แต่ว่าอาหารและเครื่องดื่มก็ยังเป็นสิ่งที่จาเป็น และธุรกิจก็จาเป็นที่จะต้องดาเนินต่อไป เราพร้อมแล้วที่จะไม่เพียงแค่ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ แต่เราจะยังเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างโอกาสใหม่จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านงาน THAIFEX – Anuga Asia เราหวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะได้รับความรู้ อย่างครบถ้วนรวมไปถึงการประสบความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นี้” ผู้จัดงาน THAIFEX – Anuga Asia กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save