Edge = ระบบเปิด: ทำไม สเกล-เอ้าท์ คอมพิวติ้งจึงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากโอเพ่นไฮบริดคลาวด์

ในปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่ขับเคลื่อนให้ระบบไอทีขององค์กรเข้าสู่ขอบเขตที่แท้จริง จากการใช้ยานพาหนะอัตโนมัติตามคำแนะนำของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงเครือข่ายเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่พึ่งพาเทคโนโลยี 5G เพื่อการเชื่อมต่อได้ในทันที และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น Internet-of-Things (IoT), Fog computing หรือ Edge computing จุดมุ่งหมายคือการนำทรัพยากรคอมพิวเตอร์…

นูทานิคซ์ มุ่งพัฒนาซอร์ฟแวร์ EDGE Computing ตอบสนองทุกภาคอุตสาหกรรม

ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ใช้เครื่องมือดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโลกที่มีตัวตนและโลกดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ