Delta Future Industry Summit 2019 มุ่งผลักดันไอเดียเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 สิงหาคม 2562 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Delta Future Industry…

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา Delta Future Industry Summit 2019

กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2562 – บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Delta Future Industry Summit…