CDG สานต่อ iCODER เปิดรับรุ่นที่ 9

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน เผยบุคลากรไอทีเป็นที่ต้องการสูง คาดการจ้างงานภายในปี พ.ศ. 2567 ตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรมมีแนวโน้มโตกว่า 20% สอดคล้องกับข้อมูลจากอเด็คโก้ ประเทศไทย จัดอันดับให้สายงาน IT เป็นอาชีพสำหรับเด็กจบใหม่ที่มีโอกาสเติบโตและได้รับเงินเดือนสูง