เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสำรอง

เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาคารสูง โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพจึงจำเป็นต้องมีระบบสำรองไฟ เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบไฟหลักไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งระบบไฟฟ้าสำรองนั้นจำเป็นต้องมีชุดสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังอีกแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer Switch (ATS) โดยจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟ้าหลัก…