PEA จับมือ GIZ พัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่


วันนี้ (3 มีนาคม 2563) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค MR. TIM MAHLER COUNTRY DIRECTOR, THAILAND ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง PEA กับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit หรือ GIZ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA จับมือ GIZ พัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่PEA จับมือ GIZ พัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมมือกับ GIZ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ มีประสบการณ์ด้านพลังงานและโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนของประเทศเยอรมนี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ โดยจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับ PEA และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง PEA กับหน่วยงานของประเทศเยอรมัน เพื่อให้เกิดโครงข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งด้านพลังงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงานร่วมกัน ในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต


Source: ภาพ-ข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  FB @Provincial.Electricity.Authority