“แปซิฟิกไพพ์” จัดทัพฉลอง 50 ปี เสริมทีมตลาด-เพิ่มพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า


แปซิฟิกไพพ์ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก ปรับโครงสร้างเสริมทีมการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผนึกพันธมิตรกระตุ้นอุตสาหกรรมเหล็ก

เอื้อมพร ปัญญาใส

เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารมืออาชีพคนแรกที่เข้าบริหารงานกิจการกงสีอายุกึ่งศตวรรษแห่งนี้ กล่าวว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัทเตรียมแผนงานรองรับการเติบโตสู่ปีที่ 51 และต่อๆ ไป ในฐานะ “ผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก” สู่ “ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก” ด้วยนโยบายมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทำเรื่องใหม่ๆ ให้กับเหล็ก เพื่อมอบประสบการณ์และมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม.

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่แปซิฟิกไพพ์อยู่ในธุรกิจเหล็ก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะผู้ผลิตท่อเหล็กอันดับ 1 ของประเทศ ที่ผลิตเหล็กตรงความต้องการของลูกค้า และตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของแปซิฟิกไพพ์มีคุณภาพ รองรับด้วยมาตรฐานสากลจากหลากหลายสถาบัน

อาทิ มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14001:20215, มาตรฐานท่อเหล็กโครงสร้าง มอก.107, มาตรฐาน UL Approval จากสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน JIS-Mark จากญี่ปุ่น เป็นต้น ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต ทั้งยังพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เนรมิตทุกงานที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริงตามจินตนาการ เพื่อมอบประสบการณ์และมาตรฐานใหม่แก่อุตสาหกรรมและเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า-คู่ค้า

บริหารต้นทุน-ตั้งทีมการตลาด
ทั้งนี้ ตามแผนการเติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์การตลาดใหม่ จากเดิมอุตสาหกรรมเหล็กถูกกำหนดโดยซัพพลายเออร์ (SUPPLY CHAIN DRIVE) ผู้ซื้อไม่ได้เห็นคุณภาพเหล็กที่แท้จริง สู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยห่วงโซ่คุณค่า (VALUE CHAIN DRIVE) วางโครงสร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และจัดเซ็กเมนต์ลูกค้า จับคู่ระหว่างสินค้ากับลูกค้า

เอื้อมพร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวบริษัทปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการต้นทุน นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น 2. สร้างทีมภายในจากพนักงานทุกคน ให้เป็น Learning Organization และตั้งทีมการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าและคู่ค้า แทนการซื้อมาขายไปผ่านร้านค้าปลีกเช่นเดิม นำเสนอแพ็คเกจแบบ Total Solutions ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ต้องตัดแต่งใหม่ให้เหลือเศษ สร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับ “เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเบอร์ 5 ท่อเหล็กต้องแปซิฟิกไพพ์เท่านั้น”

สร้างเครือข่ายเสริมแกร่ง
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมุ่งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ และความผูกพันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของสินค้า บริการ และนวัตกรรม ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็ก
เครือข่ายความร่วมมือจะผนึกกำลังหลากหลายกลุ่ม เช่น สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นอุตสาหกรรมมีอนาคต มีโอกาสเติบโต จากพื้นฐานของประเทศ ยังมีโครงการก่อสร้างโครงการใหญ่อีกมาก มีขนาดการบริโภคเหล็กประมาณ 20 ล้านตัน/ปีโดยภาพรวม และมีอัตราเติบโตปีละ 4 – 5% ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำเพียงลำพัง

อย่างไรก็ตาม ก่อนดึงความร่วมมือภายนอกเข้ามา บริษัทได้เสริมความแข็งแรงภายในให้ทันสมัย มีระบบการจัดการชัดเจน มีระบบตรวจสอบ ติดตาม เพื่อขยายวงสินค้าหรือช่องทางจำหน่าย

นำดิจิทัลเสริมแกร่ง นางเอื้อมพร กล่าวด้วยว่า บริษัทยังเริ่มทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2564 โดยนำดิจิทัล มาปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้าน นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และตรวจจับ การทำงาน ส่วนที่เน้นหลักๆ คือ หน้าบ้านกับกลางบ้านทำกระบวนการไร้กระดาษ (paperless) ลดขั้นตอนการสั่งซื้อ การวางแผนจัดหาวัตถุดิบต่างๆ

ส่วนในโรงงานได้นำ IIoTs หรือ Industrial Internet of Things เข้ามาใช้ในบางกระบวนการ เช่น เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ Big Data ตรวจจับข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำ Digital Transform ของบริษัทเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เพราะต้องการทำให้สินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

รับผิดชอบต่อทุกฝ่าย
การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งมั่นให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันแปซิฟิกไพพ์ ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดและนวัตกรรม ดำเนินแนวทางการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นจริง เพื่อไปสู่การเป็น “Steel Solution Expert” ในการนำคุณค่าและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคม ควบคู่ไปกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance) ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว

ตลอดระยะเวลา 50 ปี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) จาก “ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็ก” สู่ “ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Partner for Total Solutions.”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save