เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เฟ้นหาสุดยอดไอเดียงานออกแบบเศษวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ “Transformation for Life” Upcycling Design Contest


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดการประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อยอดวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ภายใต้แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling Design Contest: Zero Waste Solution จากโครงสร้างหรือวัสดุเหลือใช้จากงาน “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ประจำปี 2565 โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด 22 ทีม โดยมี 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและมานำเสนอผลงาน โดยผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาจากทีมที่ชนะเลิศจะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงต่อไปที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

สลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะประธานในกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชน ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแหล่งจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามความเชื่อของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”

การประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling Design Contest: Zero Waste Solution เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เมื่อปลายปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Upcycling) โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเป็นการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ตลอดจนเพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด

“เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดทักษะด้านการออกแบบ มาเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อช่วยกันจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นางสาวสลิล กล่าว

สำหรับผลการประกวดรางวัล “Transformation for Life” Upcycling Design Contest มีดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Innovative Sofa Set จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลงานชนะเลิศนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงสำหรับใช้ในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมต่อไป
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Phaknoi ม้านั่งอเนกประสงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Worm Paradise เรือนเพาะปลูก จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency – CEA) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “การประกวดครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและข้อจำกัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ Upcycling ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และมีความซับซ้อน เสมือนทำงานอยู่ในสนามจริง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักออกแบบที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

กฤษณ์ พุฒพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Dot Design Studio หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วมการประกวดได้นำเสนอผลงานที่มีแนวคิดแตกต่างหลากหลาย ทำให้กิจกรรมสนุกและมีสีสัน ซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาด้านการออกแบบได้แสดงฝีมือ พร้อมช่วยปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน”

ฐานันดร แซ่ตั้ง และนายกีรติ ซี่โฮ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับผลงาน Innovative Sofa Set ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เพื่อท้าทายความสามารถของตนเอง โดยมองว่าจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ การนำเศษวัสดุมาออกแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการสาน ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใด ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการต่อยอดเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ และได้เรียนรู้แนวคิด Upcycling เพื่อพัฒนางานออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแนวคิด Upcycling เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานออกแบบใหม่ ๆ”

ผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศการประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ “Transformation for Life” Upcycling Design Contest ได้เพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/KhanomLearningCenter


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save