Nova ชูไอเดียสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกยั่งยืน “Nova BUILD EXPO” มหกรรมแสดงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่


Nova BUILD EXPO 2023

EEC Academy เปิดตัวแพล็ตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco System) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร ให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-Being) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

ดร.เกชา ธีระโกเมน

ดร.เกชา ธีระโกเมน The President of Nova BUILD กล่าวว่า วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ ความคิดดีๆ ของศาสตร์ทั้ง 4 ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหาร และเทคโนโลยีอาคาร พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ นวัตกรรมล่าสุดของทุกศาสตร์ในที่เดียว พร้อมการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ ด้านอาคารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของตน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลของการ ลงทุนที่สูงที่สุด

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พ.ศ. 2566 คาดมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาท โดยการก่อสร้างหมวดภาคเอกชนใน พ.ศ. 2566 คาดว่า ขยายตัวอยู่ระดับ 6.03 แสนล้านบาท โดย 60% ของอาคารสำนักงานให้เช่า ที่ถูกพัฒนาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเขียว (อาคารที่ ได้รับการ Certified ในการรักษาสิ่งแวดล้อม) และคาดว่าประมาณ 80% ของพื้นที่ สำนักงานใหม่กว่า 1.67 ล้านตารางเมตร ที่จะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้า จะได้รับการรับรองเช่นกัน แสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นของอาคารเขียว และ จะทำให้อาคารเขียวได้รับการรับรองในกรุงเทพฯ คิดเป็น 31% ของอุปทานทั้งหมด

กิตติคุณ คชเสนี

กิตติคุณ คชเสนี Executive Director of Nova BUILD กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ดีเข้าสู่สังคม และปลูกฝังความรู้ความคิดให้กับเยาวชน รุ่นใหม่ให้ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก กิจกรรมภายในงานจัดขึ้น ให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspired) การสร้างพลังความคิด สร้างสรรค์ (Innovative) และการแลกเปลี่ยนร่วมมือ (Engaged)

ซึ่งมหกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดและการแสดงสินค้าทางนวัตกรรม อาหาร “Nova BUILD” ต้องการสร้างพื้นที่เพื่อให้บรรดานักคิดและเจ้าของ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้มีพื้นที่การแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยน การส่งต่อความรู้ และการประกวดความคิดสร้างสรรค์ไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิดที่จะแก้ไขผลิตภัณฑ์ หรืองานออกแบบ และการใช้งานอาคารให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เรียนรู้หลักการใช้ธรรมชาติกับการ ออกแบบและเป็นส่วนสำคัญของอาคาร ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีที่สุดกับผู้อยู่อาศัย ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นภาระในการใช้พลังงานสร้างประโยชน์ให้มนุษย์ ทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ลดการสูญเสียให้น้อยลง หยุดการทำลาย สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมนุษย์สามารถอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้ โลกเกิดสมดุลและเกิดความยั่งยืนในที่สุด

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC เผย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้น จากวิกฤต ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่เรา ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆ ไป เราต้องใช้นวัตกรรม และความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานและเจเนอเรชันในอนาคตได้

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานที่ใช้ในอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อสร้างสุขภาวะ ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยในอาคาร แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีพลังงานอยู่มากที่ถูกใช้ไปกับ การสูญเสีย (Lost) ให้กับสภาพแวดล้อมบางสิ่ง เป็นการใช้เกินความต้องการ บางส่วนเป็นความสูญเสียจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ บางส่วนเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบหรือติดตั้งเครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ บางส่วนเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบหรือ ติดต้ังเคร่ืองจักรท่ีใหญ่เกินความต้องการ และบางส่วนเกิดจากความจงใจ ในการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เพราะขาดความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นจึงมีพลังงานส่วนที่เกินจากความจำเป็นที่คาดว่าถูกใช้ไปเป็นจำนวน ไม่น้อยในปัจจุบัน และพลังงานสูญเสียเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ชานนท์ เอกรัตนากุล

ชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director กล่าวว่า Nova BUILD EXPO บริหารจัดงานโดย EEC Academy บริษัทในเครือ EEC Engineering Network ผู้นำด้านการออกแบบทางวิศวกรรมงานระบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและ ต่างประเทศ และมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งทางภาคธุรกิจและภาครัฐมากมาย ทั้ง ในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานภายใต้แนวคิด “มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคารและความคิด สร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และโลกที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้ Nova BUILD EXPO 2023 มหกรรม ที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคาร ที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจาก มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคาร จะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะท่ีจำเป็นของ มาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุง สภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพแสง คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และ อุณหภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน องค์ความรู้ในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติ เบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) (สสปน.)

Nova BUILD EXPO เวที Networking ขนาดใหญ่ ที่รวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วม ถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ยังเป็น เวทีให้เจ้าของผลงานนวัตกรรมหรือเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ อาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหาร และงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆ ของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว

ดังนั้น กิจกรรมไฮไลต์ภายในงาน อาทิ โครงการประชุมโต๊ะกลมของวิชาชีพในแง่มุม ต่างๆ (Round Table Forum) การอบรมและเสวนา เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆ (Innovation Conference) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (ESI Talk) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา (Pitching Innovation) โครงการแสดงงาน นวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ (Innovation Pavilion) โครงการมอบรางวัลเกียรติคุณนวัตกรรม ดีเด่น (Nova Awards) โครงการร่วมมือกับองค์กร ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและ อาคาร (Association Sharing & Activities) โครงการ ข้อตกลงพันธะสัญญาของพหุองค์กร (Building Summit) และโครงการรวบรวมความคิดอ่านของ ผู้ร่วมงาน (Public Survey)

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว กูรูร่วมระดมแนวคิด เสวนาพิเศษ “Why the City Needs ESI Thinking Power?” ทำไมสังคมเมืองถึงต้องการ พลังความคิดด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ ชีวิต? โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC และ ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธาน บริษัทและนวัตกรรม EEC ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น

ทั้งนี้ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ต่อ ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต เราจะพบความแปรปรวนมากมายที่ต้องการ นวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าว ทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ งาน Nova BUILD EXPO โดย EEC Academy ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลง ความร่วมมือ Mutual of Agreement ในการผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือ ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างงาน Nova BUILD EXPO 2023 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ต่อยอด การพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนที่เป็น เป้าหมายของชาติและทุกประเทศ

Nova BUILD EXPO 2023 งานเดียวของประเทศที่เน้นการสร้าง Content ที่ลึกและตรงโจทย์ แหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ที่มี นวัตกรรมเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักเดียวกัน พบผู้ประกอบการและนวัตกรรมกว่า 300 แบรนด์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท

เพราะฉะนั้น การจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะก่อให้เกิด นวัตกรรมในงานอาคารเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของอาคารได้ Nova BUILD จึงถือกำเนิด ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อจิตใจมีพื้นฐานที่ดีผนวกกับความคิดที่ดี ย่อม ต้องเกิดผลลัพธ์ใหม่ที่ดีตามมาด้วย” Nova BUILD จึงเป็นตัวแทนของพื้นท่ี ในการแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรมของคนที่มีความคิดสนใจรักสิ่งแวดล้อม สร้างความคิดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น เบียดเบียน สิ่งแวดล้อมน้อยลง ใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ขณะที่ขยายคุณภาพการอยู่อาศัย ให้ดียิ่งขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save