ส.อ.ท. เผยแนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบการเกษตร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกรดาษ อลูมิเนียม การพิมพ์ อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา

ส.อ.ท. เผยแนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด E-Book แนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม

download pdf fileอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบการเกษตร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร

download pdf fileอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยาง

download pdf fileอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์

download pdf fileอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกรดาษ อลูมิเนียม การพิมพ์

download pdf fileอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน

download pdf fileอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

download pdf fileอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

download pdf fileอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา


Source: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)