กระทรวงอุตฯ จัดพิธีมอบรางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ OPOAI


ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ซึ่ง 10 ปี ที่ผ่านมาโครงการฯ สามารถช่วย SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 1,625 ราย สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,088 ล้านบาท ถัวเฉลี่ยรายละ 3 ล้านบาท/ปี และภายในงานมีผู้ได้รับโล่รางวัล 3 ประเภท จำนวน 36 รางวัล โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

กระทรวงอุตฯ จัดพิธีมอบรางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ OPOAI