โครงการ Supporting Apprentice Students Program เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตนักศึกษาของ HITACHI ABBProgram

โครงการ Supporting Apprentice Students Program เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตนักศึกษาของ HITACHI ABB


โครงการ Supporting Apprentice Students Program เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตนักศึกษาของ HITACHI ABB

บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตั้งโครงการ Supporting Apprentice Students Program โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทให้แก่นิสิตนักศึกษาในประเทศไทย เป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director & Vice President บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ ในประเทศไทย และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแถลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตปี 3 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ

โดยเนื้อหาสำคัญของความร่วมมือโครงการในครั้งนี้เพื่อดำเนินการจัดนิสิตปี 3 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ จำนวน 16 คน เข้าฝึกงานที่บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ เป็นระยะเวลา 360 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง ณ สถานประกอบการ ทั้งยังเป็นการร่วมมือในทางวิชาการ การบูรณาการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทให้กับนิสิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล
ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล

ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director & Vice President บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ กล่าวว่า “โครงการ Supporting Apprentice Student Program เป็นโครงการพัฒนาระบบการฝึกงานของบริษัทให้มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินการสูงสุด ด้วยการให้นิสิตสามารถเลือก พัฒนา และเรียนรู้ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมตามที่ตนเองสนใจ นิสิตที่เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งโปรแกรมที่ตนเองสนใจ การได้ออกไปทำงานจริงยังโรงงานของบริษัท นอกจากนั้นยังมีโอกาสเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจากทั่วโลกอีกด้วย บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตที่เข้าร่วมฝึกงานครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์จากบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องมาทำงานกับบริษัทแต่อย่างใด”

โครงการ Supporting Apprentice Students Program

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “คณะวิศวฯ จุฬาฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์ กริดส์ อีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะเองก็มีความร่วมมือกับทางฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์มาโดยตลอด และมั่นใจว่านิสิตที่ร่วมฝึกงานครั้งนี้จะได้ประสบการณ์สำคัญที่เสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้บุคลการที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิสิตทั้ง 16 คนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี 3 ในภาควิศวกรรมไฟฟ้า การส่งนิสิตไปฝึกงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์การทำงานจริงเป็นสิ่งที่ภาควิชาให้ความสำคัญมาโดยตลอด ที่ผ่านมาทางภาควิชาเองได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์ กริดส์ มาให้ความรู้แก่นิสิตมาแล้ว รวมทั้งการร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้สัมผัสกับการทำงานจริงกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีการทำงานที่เป็นสากล เป็นการเปิดโลกทัศน์นิสิตอีกทางหนึ่ง และในอนาคตอาจจะมีการส่งนิสิตไปฝึกงานตั้งแต่ปี 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้นิสิตได้ตระหนักว่าตนเองมีความสนใจด้านใดตั้งแต่ปี 2 นิสิตจะได้มุ่งมั่นกับสิ่งที่สนใจเต็มที่”

นิสิตปี 3 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ทั้งนี้ ทาง ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการประสานความหลากหลาย ผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม โดยตลอดการฝึกงานนิสิตทุกคนจะมีผู้เชียวชาญ และผู้ให้คำแนะนำในแต่ละขอบเขคงานที่เลือก เพื่อให้ได้รับความรู้ทักษะอย่างจุดจากผู้เชียวชาญ และเพิ่มประสิทธิผลระหว่างการฝึกงานอย่างเต็มที่ ก่อนสิ้นสุดโครงการทางบริษัทมีระบบประเมินผล ร่วมถึงระบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม เพื่อวัดทัศนคติ ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกงานของโครงการ เพื่อพิจารณาและเพิ่มโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาในการร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

“บริษัทฯ มีโมดุลให้นิสิตได้เลือกฝึกงานตามความสนใจ 11 โมดุล ประกอบด้วย 1.Grids Edge Solutions, Microgrid & Battery Energy Storage System (BESS) and e-mesh™ ,2.SCADA and Control Systems, Substation Automation, Protection & Control ,3.High Voltage Switchgear & Breakers, Instrument Transformer Surge Arrester, Capacitor & Filters and Generator Circuit Breakers, 4.Power Transformers and TXpert™ Ecosystem, 5.FACTS & HVDC, 6.Substation & Electrification and Digital Substation with SAM 600, 7.Power Quality, 8.Overvoltage & Controlled Switching (Capacitor, Line and Shunt Reactor), 9.Grid E-Motion Fleet (E-mobility) and TOSA E-bus, 10.Smart Grids and Virtual Power Plants (VPP) และ11.Enterprise Software and The Digital Energy Transformation ซึ่งทั้งหมดนี้นิสิตสามารถเลือกฝึกงานได้ตามความสนใจได้อย่างเต็มที่” ดร.ประดิษฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save