โครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” ยกระดับ SMEs ให้ก้าวสู่ 4.0


ในประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มักประสบปัญหาการพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งการขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐเองก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยีและมคี วามพรอ้ มเพื่อรว่ มพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคปัจจุบัน

โครงการ “Big Brother พี่ช่วยน้อง” ยกระดับ SMEs ให้ก้าวสู่ 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กอส.) เริ่มบทบาทด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ซึ่งในตอนนั้นประเทศไทยต้องประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้า เพื่อบรรเทาวิกฤตดังกล่าว รัฐบาลจึงเข้ามาส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน

เมื่อโลกในปัจจุบันหมุนไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยแรงงานไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับจุดยืนครั้งใหญ่เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ได้อย่างเข้มแข็ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้ทันสมัย โดยพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง(Mentor)” ของผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ SMEs

โครงการ Big Brother หรือ “พี่ช่วยน้อง” คือมาตรการพิเศษของโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อช่วยขับเคลื่อน SMEs ไปสู่ยุค 4.0 โดยโครงการได้ขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ ความรู้ด้านการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจ ซึ่งมักเป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่ขาดองค์ความรู้เหล่านี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Big Brother หรือพี่ช่วยน้อง ปีที่ 6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

วัชรุน จุ้ยจำลอง
วัชรุน จุ้ยจำลอง

วัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าโครงการที่เราดำเนินการในลักษณะที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพการประกอบธุรกิจให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ซึ่งที่ผ่านมาทาง กสอ. มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นประเภท SME หรือชาวเกษตรกร เนื่องด้วยความต้องการของกลุ่ม SMEs มีค่อนข้างมาก ดังนั้นทาง กสอ. ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม SMEs ได้อย่างครอบคลุม

“โครงการพี่ช่วยน้อง ได้ขอความร่วมมือกับบริษัทเดลต้า และยังมีทั้ง TPC, DENSO, TOYOTA เพื่อที่ให้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับกรมอุตสาหกรรมและถ่ายทอดให้กับคนของกระทรวงด้วย และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ให้กับ SMEs ดังนั้น Big Brother เราได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทที่เชิญมาร่วมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน นั้นเลยเป็นที่มาของคำว่า Big Brother พี่ช่วยน้อง”

เกษมสันต์ เครือธร
เกษมสันต์ เครือธร

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับโครงการ Big Brother จึงมีความตั้งใจจะพัฒนา SMEs ให้กับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมที่ยังต้องการองค์ความรู้ ทางเดลต้ามีความตั้งใจจะพัฒนา SMEs ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เรื่องแรกคือเรื่องของการให้ความรู้ วิธีการให้ความรู้จำเป็นมากที่จะต้องมีอุปกรณ์ ทางเดลต้าได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ Industrial Automation Demo Kit สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ทั้งหมด 8 ชุด รวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้ามาให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ก่อนที่จะไปให้คำแนะนำกับ SMEs

เกษมสันต์ เครือธร ผู้แทนจากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางบริษัทเดลต้าได้มีโอกาสจัดอบรบให้ความรู้ ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก เรื่องที่ให้ความสำคัญมากๆ อีกเรื่องนั่นก็คือการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถวินิจฉัยตัวเองได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร ทางบริษัทเดลต้าจึงมีการจัดอบรมขึ้นเพื่อที่จะได้ให้แนวทางการแก้ไขและความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นประเภทไหน รายการผลิตเป็นอย่างไร แล้วระบบควบคุมเครื่องจักรเป็นแบบไหน จะใช้เครื่องจักรตัวไหนถึงจะเหมาะสมกับการผลิต”

ทางเดลต้าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมและความยั่งยืนในอนาคต

ทรงศักดิ์ วัฒนพูน ผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จากบริษัท เชียงใหม่บรูเฮ้าท์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Big Brother พี่ช่วยน้องในครั้งนี้ เชียงใหม่บรูเฮ้าท์ประกอบกิจการโรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้หยุดทำการไประยะหนึ่ง ต่อมามีโครงการที่จะเปิดการผลิตอีกครั้ง แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรแล้ว เมื่อจะต้องซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรเดิมก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งการหาอะไหล่และการพัฒนาเทคโนโลยี

ทรงศักดิ์ วัฒนพูน
ทรงศักดิ์ วัฒนพูน

ทรงศักดิ์ เล่าว่า “เราพยายามหาช่องทางว่า เราจะแก้ไขยังไง ก็ย้อนมาที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแต่ก็ไม่สำเร็จ นอกจากว่าจะต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เพราะเครื่องจักรทั้งหลายนำเข้าจากต่างประเทศและถูกล็อกซอฟต์ไฟล์ไว้ ดังนั้น ข้อมูลข้างในนั้นไม่สามารถดึงออกมาได้ ผมเดินทางไปบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรตัวนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ จนกระทั้งวันหนึ่ง ผมได้รับ E-Mail ที่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้จาก กสอ. จึงได้สมัครเข้าไป พอหลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมติดต่อเข้ามา ทาง กสอ. แนะนำว่ามีโครงการ Big Brother และเริ่มให้ข้อมูลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา”

ทางโรงงานบรูเฮ้าท์ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทเดลต้าได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จ ทรงศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงงานผลิตเบียร์ของเราจะผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี ดังนั้น ระบบการควบคุมคุณภาพจะต้องเข้มงวดมาก หลังจากได้รับการ
แนะนำและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเดลต้า เราจึงแก้ไขปัญหาได้สามารถเดินเครื่องผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย”

เกษมสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากได้รับการติดต่อว่าโรงงานบรูเฮ้าท์มีปัญหาอย่างไร ก็ได้เข้าเยี่ยมโรงงาน ได้เห็นระบบการผลิตจริงๆ ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบจนถึงผลิตออกมาพร้อมจำหน่ายเพื่อหาทางแก้ไข ก็พบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาในส่วนของการใช้ระบบ Manual ทั้งหมดและระบบ Software เป็นระบบเก่า ซึ่งหน้าจอไม่สามารถมองเห็นข้อความหรือ Touch Screen ได้ เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการใช้งานนานแล้ว ดังนั้นจะต้องหาอะไหล่ที่นำมาทดแทน มีการหา Hardware ตัวเก่าที่สามารถนำมาใช้ได้ และทำการใส่Software เพื่อลองทดสอบว่าจะ Upload มาจากอันเดิมได้ไหม เพื่อที่จะดูการ Process เป็นยังไง ในที่สุดเราก็สามารถแก้ไขได้สำเร็จ”

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีโครงการ Big Brother ที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมือกับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เพื่อเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และทาง กสอ. มีหลายหน่วยงานที่จะช่วยในแต่ละด้าน ในส่วนของอุตสาหกรรมเองนั้นจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในการที่ธุรกิจจะสามารถ Transform เองได้มี 3 เรื่องสำคัญด้วยกัน คือ Produce Packaging และ Process

วัชรุน กล่าวว่า “SMEs ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วที่แข่งขันระดับโลกไม่ได้เพราะบางครั้งมองข้ามเรื่องของกระบวนการผลิตพูดเหมือนง่าย แต่พอทำจริงๆ นั้นยาก ยกตัวอย่าง SMEs ได้รับออเดอร์มาจากต่างประเทศ เมื่อได้รับออเดอร์มา ปัญหาก็คือ SMEs ใช้วิธีการคาดคะเนว่ากำลังการผลิตของตัวเองเท่านี้ ประสิทธิภาพของตัวเองในการผลิตเท่านี้ แต่ข้อมูลนั้นอยู่บนการคาดคะเนจะเห็นได้ว่า SMEs ในประเทศไทยนั้น Process ในการผลิต Process ในการบริหารจัดการ Process ในเรื่องของการเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 SMEs นั้น เมื่อให้เทียบดูแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.0 บางที ยังอยู่ที่ 1.0 ด้วยซ้ำ นั่นเลยเป็นที่มาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดึง SMEs กลุ่มนี้ขึ้นมายกระดับเพื่อที่จะไปในระดับที่สูงกว่าเดิม”

เรียกได้ว่า “โครงการ Big Brother หรือพี่ช่วยน้อง” จัดทำเพื่อพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ SMEs ดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม หากผู้ประกอบการท่านใดพบเจอปัญหา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อรับคำแนะนำหรือการแก้ไขปัญหา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save