เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 126 ปี ในไทย


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 126 ปี สานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมดูแลสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” (More & Cleaner Energy) พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วยนโยบาย “Believe-Become-Belong” ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทย โดยเน้นความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต ซึ่งทุกภาคส่วนมีความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานแห่งแรกในไทย เชลล์ ประเทศไทย ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและสังคมมาตลอด 126 ปี และในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง เรามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของเราในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 20351 เราเชื่อว่าแผนพัฒนาของเราจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ที่เชลล์ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในไทย บริษัทได้ช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมพลังงานและคุณภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยในปีนี้บริษัทดำเนินกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ การพัฒนาด้านนวัตกรรมการร่วมมือกันของทุกฝ่าย และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทย นอกจากนี้ เชลล์ ประเทศไทยยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม มาตรการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

การพัฒนาด้านนวัตกรรม

ความมุ่งมั่นในการชดเชยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม คือแนวทางในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน เชลล์ ประเทศไทย ได้เริ่มการรณรงค์ตั้งแต่ภายในองค์กร สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการใช้พลังงาน รวมถึงการวางเป้าหมายด้านการผลิตพลังงานที่มีรูปแบบเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมพลังงานที่มีภาพการจัดการขยะอย่างมีระบบ ตลอดจนการพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ไปพร้อมกัน โดยมีการดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ การใช้หลังคาโซลาร์ในพื้นที่บริเวณและอาคารสำนักงานใหญ่ การเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึงมีส่วนช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจด้วย

การทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย

ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การเปลี่ยนผ่านพลังงานจไม่สามารถสำเร็จได้ หากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงนโยบาย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่พัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพได้มากขึ้น และผู้ผลิตเชื้องเพลิงชีวภาพต่างๆ ที่เน้นพัฒนาและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่้ก้าวหน้ามากขึ้น ที่สำคัญหากวิเคราะห์จากมุมมองด้านสังคม ซึ่งต้องเติบโตอย่างสมดุลพร้อมกับการพัฒนาเศรษกิจและสิ่งแวดล้อมนั้น เชลล์ ประเทศไทย ตระหนักดีว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักในการเติมความสุขให้กับทุกชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางอย่างปลอดภัย หนึ่งในโครงการอันเกิดจากความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนที่เชิญชวนให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญและมีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนและในชุมชนด้วย

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชีวิตและโลกของเราที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นแนวคิดหลักที่เชลล์มุ่งมุ่น โดยคำนึงถึงชุมชนเกษตรกรรมและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ การลงทุนในการพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ คือหลักการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการนำไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและเพิ่มโอกาสสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชลล์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการเชลล์เติมสุข (Fuel the Happiness) อย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรพื้นทีภายในสถานีบริการน้ำมันของเชลล์ ให้คนในชุมชนเข้ามาสร้างแปลงปลูกผักและขายพืชผลทางการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมและเปิดโอกาสแก่นักเรียนในการทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ร่วมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชนรุ่นใหม่ เช่น โครงการการแข่งขันประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมัน รักษาสิ่งแวดล้อม เชลล์ อีโค-มาราธอน เป็นต้น

เชลล์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 126 ปี ในไทย

ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดูแลเคียงข้างสังคม เชลล์ ประเทศไทย จึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Believe-Become-Belong” โดย “Believe” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองความท้าทายด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลด้านสภาพอากาศบนความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงการมีพลังงานที่มากขึ้นและในขณะที่ตอบโจทย์ความต้องการสิ่งแวดบ้อมที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน “Become” คือการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายด้านความยั่งยืน 6 ประการ ตามกรอบ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจทโดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางอนาคตพลังงานของประเทศ และ “Belong” หมายถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านหลังงานเอาใจใส่ดูแลลูกค้าและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทยสู่ความสุขที่ยั่งยืน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save