งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs): Technology, Design, Infrastructure and Applications) ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะที่เป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์” รายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของ “ยานยนต์ไฟฟ้า” (EVs) ในตลาดยานยนต์โลก จึงมีนัยสําาคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดยตรง ขณะนี้ตลาดรถยนต์ทั่วโลกกําาลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ หากมองในภาพรวม พบว่า “รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ รถบัสโดยสารไฟฟ้า” คาดว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในหลายประเทศ ขณะที่รายงานของบลูมเบิร์กฉบับล่าสุดระบุว่า ผู้ใช้รถรายใหม่ที่คาดว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีมากถึง 57% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2040 เนื่องด้วยปัจจัยสําาคัญจากราคาต้นทุนของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ลดลงถึง 85% จากการประหยัดต้นทุนการผลิตต่อขนาด (Economy of scale) รวมถึงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นโยบายภาครัฐของไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มจําานวนสถานีชาร์จไฟฟ้าให้มากขึ้น เพราะการเติบโตของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากําาลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นําาด้านรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้ สําาหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจะได้รับความนิยมและคุ้มค่าในตลาดไทย ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่หรือรถให้เช่า และรถบัสโดยสารไฟฟ้า เป็นต้น

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT) ได้เล็งเห็นถึงความสําาคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ลดการนําาเข้าน้ําามันดิบจากต่างประเทศ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สวทช. สถาบันยานยนต์ สําานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน

 

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานแก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
  2. เปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดําาเนินการและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
  2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จไฟฟ้า
  3. สนใจลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สนใจรายละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / คุณศิริภักดร์)
E-mail : seminar@greennetworkseminar.com และ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/ev