สภาวิศวกร จัดเสวนาเรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น”


สภาวิศวกร จัดเสวนาเรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ในโลกยุคดิสรัปชั่น” เนื่องในโอกาสการครบรอบ 20 ปีของการดำเนินงานสภาวิศกรด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศมาจนเข้าสู่ปีที่ 20 ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกไปอย่างมากซึ่งปัจจัยเนื่องมาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิตอลได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนและสังคม

สภาวิศวกร จัดเสวนาเรื่อง "20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น"

พร้อมกันนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปาฐกถา เรื่อง “การเรียนรู้ในโลกยุคดิสรัปชั่น” ว่า ควรให้มีการปฏิรูปการดำเนินงานของสภาวิศวกร เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่จะต้องเกิดจากแรงผลักดันของคนรุ่นใหม่ที่กำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งวิศวกรรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยผู้ผลิตวิศวกร ภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้วิศวกร ภาครัฐ รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมในการสร้างการมีส่วนร่วมปฏิรูปวงการวิศวกรรมไทย เพื่อพัฒนาประเทศในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ ยุคดิสรัปชั่น

จากนั้นได้กำหนดการเสวนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกจากสภาวิศวกร คณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก