สัมมนาเชิงวิชาการ “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน : การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ปฎิบัติการและบำรุงรักษา”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน : การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ปฎิบัติการและบำรุงรักษา (Integration of Renewable Energy Sources with Energy Storage System : Planning, Design, Solutions, Control, Operation and Maintenance) ” ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ผลิต บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน มาเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
  2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในระบบ จากการใช้พลังงานทดแทน ทําาให้เราสามารถนําาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางสําาหรับศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กําาหนดนโยบาย วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
  2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นักลงทุน ด้านไฟฟ้าและพลังงาน และผู้ให้บริการเทคโนโลยี Distributed Energy Resources (DERs), Microgrid, Energy Storage และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยและสถาบัน การศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/re