ถิรไทย รับรางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี 2561


สัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ เข้ารับรางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี 2561 (SQAT Quality Award 2018) ในงานวันมาตรฐานโลก ประจำปี 2561 ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นเลิศในเรื่องการจัดการคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา ศาสตราภิชานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถิรไทย รับรางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี 2561