ครบรอบ 40 ปี IEEE Thailand Section และครบรอบ 22 ปี IEEE Power & Energy Society–Thailand


Logo

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยให้เราสามารถดึงทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงที่สุดอีกด้วย ซึ่งกระแสอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, Cloud,Big Data และ Cyber Security ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโลก องค์กร ธุรกิจซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าเป็นอย่างมากเช่นกัน

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (Institute of Electrical and Electronics Engineers หรือ IEEE) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการรวมตัวของ 2 สถาบัน คือ AIEE และ IRE ซึ่งดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาศาสตร์ด้านการโทรคมนาคม ระบบแสงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ มาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 137 ปี

IEEE มีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง คือ เพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของวิชาการและเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ เป็นสถาบันวิชาชีพที่มีสมาชิกมากกว่า 423,000 คน ใน 160 ประเทศทั่วโลก จึงนับเป็นสถาบันวิชาชีพที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1980โดย พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นนายกสมาคมฯ คนแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมี กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นนายกสมาคมฯ และ สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน IEEE Power & Energy Society–Thailand Chapter (IEEE PES Thailand Chapter) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของ IEEE

ดังนั้น ค.ศ. 2021 IEEE Thailand Section ก่อตั้งมาครบ40 ปี และเป็นการครบรอบ 22 ปี ของ IEEE Power & EnergySociety–Thailand Chapter ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา IEEE Thailand Section ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมายที่สร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคม IEEE Thailand Section

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคม IEEE Thailand Section กล่าวว่า สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของวิศวกรจากการไฟฟ้าและภาคการศึกษาเพื่อส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใช้ในกิจการ หรือในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ IEEE ThailandSection เป็นสมาคมฯ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน การสื่อสาร รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นการให้ความรู้อย่างครบถ้วนและเป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง

IEEE Thailand Section และ IEEE Power & Energy Society–Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และคอมพิวเตอร์

ใน ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีการจัดงานระดับนานาชาติ คือ งาน Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างIEEE Thailand Section และ IEEE Power & Energy Society–Thailand ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าต่างๆ มาร่วมประชุมเสวนากันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นงานใหญ่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเลยทีเดียว

นอกจากนั้น ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2021 สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ‘การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน’ ณ ห้องกมลทิพย์โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยกับ The Digital Energy Transformation เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Internet of Things: IoT) รวมถึงเรื่องของบล็อกเชน (Blockchain)คลาวด์ (Cloud) และข้อมูลมหัต (Big Data) และเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษา Solution Providers และ Start Up ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

กีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “IEEE Thailand Section มีสมาชิกวิศวกรในสมาคมฯ เป็นจำนวนมาก และเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียม โดยผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมไฟฟ้าหรือในสมาคมฯ เองก็ตาม และยังมีการมอบรางวัลวิศวกรหญิงแห่งปี รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนผู้หญิงให้มีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภารกิจหลักๆ ของทางสมาคมฯ จะเป็นช่องทางให้วิศวกร นักวิชาการหรือนักศึกษาสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าถึงงานวิจัยในระดับโลก โดยดำเนินกิจกรรมผ่านการจัดงานสัมมนาต่างๆสำหรับประชาชนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และเป็นบทความที่สามารถเข้าใจได้ในเบื้องต้น ส่วนนักศึกษาหรือบุคคลที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับวิศวกรรมก็ขอเชิญชวนให้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างครบถ้วน”

ดังนั้น การที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงที่สุด ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวมของ Digital Transformationและหลักการเบื้องต้นและการนำไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีชอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า เพราะฉะนั้นการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายที่ทาง IEEE Thailand Section จัดขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคน และ รับทราบแนวทางในการประยุกต์และปรับนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ รับไปปรับใช้ในธุรกิจและหน่วยงานของตน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save