TFII รับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย


สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ TFII เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม – หมดเขตรับสมัคร ภายใน 28 มิถุนายน 2562) 

TFII รับสมัครบุคคลเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย