OEE ภายใต้ระบบ IoT เปิดทุกจุดความเป็นไปได้

Efficiency หรือ ประสิทธิภาพ ถูกจำกัดใจความง่ายๆ คือ สัดส่วนปริมาณผลลัพธ์เมื่อเทียบกับวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ เช่น หากเครื่องจักรหนึ่งผลิตสินค้าได้ 90 ชิ้น ในขณะที่ต้องป้อนวัตถุดิบเพื่อผลิตถึง 100 หน่วย ประสิทธิภาพที่ปรากฏคือ 90% ทั้งนี้…