MyeBox® เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า รายงานผลให้คุณทราบได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา

MYeBOX® เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องมือวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบพกพา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจสอบด้านพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีระบบการสื่อสารแบบ Wi-Fi และ 3G ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ต้องการทราบ และสามารถตรจสอบค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่หลากลายได้จากระยะไกล ด้วย Smartphone หรือ Tablet โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่นั้น ทำให้มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น…