IP Core Network พัฒนาโครงข่ายระบบสื่อสาร เพื่อรองรับระบบงานของ PEA ในอนาคต

การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ก็เหมือนรอเวลาให้จุดจบเดินทางมาถึงอย่างช้าๆ โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้สิ่งที่เคยตอบสนองความต้องการนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกแล้ว การพัฒนาและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้