สจล. เปิดรับตรง “วิศวกรรมพลังงาน” หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา Energy Engineering (International Program) หรือ สาขา…