OMRON Smart Factory (Robot + IoT + AI)

กระแสความต้องการ Industrial 4.0 เพื่อรองรับการผลิตสมัยใหม่ ประกอบกับการส่งเสริมภาครัฐ ทำให้ตลาด Automation มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีทิศทาง ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับการประยุกต์ใช้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน และการตอบสนองต่อตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วกว่า ออมรอนมีคำตอบสำหรับกระบวนการผลิตอัจฉริยะ (Smart Factory) อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือเน้นเรื่องของการนำไปใช้ได้จริง…

AIV/Mobile Robot การลำเลียงในยุค Industry 4.0

การลำเลียงชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ในโรงงาน และสายการผลิต ทุกท่านคงคุ้นเคยกับสายพานลำเลียง (Conveyor) ซึ่งมีหลากหลายแบบ อย่างเช่น Belt Conveyor, Slat Conveyor, Free Flow Conveyor ซึ่งต่อมาก็เริ่มมีการนำ AGV (Automated…