ยั่งยืนด้วยสีเขียว

กระแสของแนวความคิดเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development : SD) ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การบริหาร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม