Genesys ช่วยองค์กรในการจัดการความต้องการในการบริการลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และตั้งคณะทำงานจากระยะไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แคมเปญ Rapid Response ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดตั้งระบบติดต่อและบริการลูกค้าได้ฟรี ภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง รวมถึงไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนปริมาณการใช้งานที่เกินงบประมาณ และมีการบริการฝึกอบรมให้ด้วย