Flying Trigger Technology High-speed inspection with accuracy

Flying Trigger เป็นการบูรณาการทางเทคโนโลยีของเซอร์โวมอเตอร์และกล้องอุตสาหกรรม เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงานมากถึง 10 เท่า แต่ให้ความแม่นยำสูง และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของเครื่องจักรโดยที่ไม่ส่งผลต่อตำแหน่งของการตรวจจับภาพ