EEC CO-WORKING SPACE ติดปีก SMEs-สตาร์ตอัพไทย ยกระดับธุรกิจสู่ยุค 4.0

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ด้วยจำนวนกว่า 2.78 ล้านราย หรือคิดเป็น 98% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 11.7 ล้านคน คิดเป็น 80.4% ของการจ้างงานทั้งหมด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 4.2…