Delta Future Industry Summit 2020 ผลักดันธุรกิจและสังคมนวัตกรรม สู่อนาคตประเทศไทยยุค Next Normal

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา Delta Future Industry Summit เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นเวทีพิเศษให้ทุกภาคส่วนได้เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุด ร่วมผลักดันประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 รวมถึงขับเคลื่อนการฟื้นตัวของธุรกิจผ่านนวัตกรรมในยุค Next Normal ภายใต้หัวข้อ…