GC กับวิถี “Circular Living” องค์กรต้นแบบเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เปิดโลกธุรกิจ GC กับวิถี “Circular Living” การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยมุ่งเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ด้าน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 5Rs พร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ หนุนใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้