CBS 2 เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลของ PEA

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยุค Disruptive Technology อาจทำ ให้ธุรกิจเก่าๆ ได้รับผลกระทบ PEA จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้วยการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำ งานรวมถึงมีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำ คัญที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลแบบ PEA