ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด CANOPY SOUND PROOF

เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องที่ใช้แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแหล่งที่มาของพลังงานจะอาศัยการทำงานเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนผ่านขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนตัวผ่านสนามแม่เหล็ก ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ ส่วนที่ใช้สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่า อาเมเจอร์ โดยในเครื่องปั่นไฟกระแสตรงนี้ อาเมเจอร์จะเคลื่อนที่ ฟิลด์จะอยู่กับที่…