AI ปี 2562 ก้าวที่เล็กสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การคาดการณ์ ปี 2562 ในภาคการผลิต

โซลูชั่น AI รุ่นใหม่จะมาพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ในปี 2562 ในรูปของการสร้างความไว้วางใจ ความเร่งด่วนและความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ AI เป็นอย่างแท้จริง รวมถึงเรื่องที่ว่า เทคโนโลยีนี้จะได้รับการนำไปใช้มากน้อยเพียงใดโดยจะมีโซลูชั่นสั่งงานด้วยเสียงเป็นหัวหอกสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเราจะมีโอกาสได้เห็นหุ่นยนต์ทำหน้าที่หยิบของและนำไปวางในคลังสินค้าอัจฉริยะหลายๆ แห่ง ซึ่งสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งใหญ่ เมื่อบรรดาบริษัทต่างๆ…