5G ในประเทศไทย บนคลื่นความถี่ 2600 MHz

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลก เผยการวิเคราะห์ภาพรวมตำแหน่งคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 รายในประเทศไทย ได้แก่ DTAC, AIS และ TrueMove H ช่วงก่อนและหลังการประมูลคลื่น 5G เพื่อทำความเข้าใจถึงการนำคลื่นความถี่ใหม่มาปรับใช้จะส่งผลต่อประสบการณ์เครือข่ายมือถือในประเทศไทยอย่างไร เพราะคลื่นความถี่ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณภาพของประสบการณ์เครือข่ายมือถือ