MMRP1 พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ รับไม้ต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

29 สิงหาคม 2562 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานในการกดปุ่มหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ซึ่งทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2527 เป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ณ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่…

ปรับเพิ่มงบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ย้ำไม่กระทบค่าไฟ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มเงินงบประมาณปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะฯ รองรับกถ่านหินลิกไนต์คุณภาพ จากงบเดิมอีก 1.15 พันล้านบาท เป็น 3.7 หมื่นล้านบาท โดยมีเงื่อนไขต้องไม่นำเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณผลตอบแทนการลงทุนในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า