MMRP1 พร้อมจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ รับไม้ต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

29 สิงหาคม 2562 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานในการกดปุ่มหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ซึ่งทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2527 เป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ณ ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่…