เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section), IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ตซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมวิศวกร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) กล่าวเปิดงานสัมมนา และ ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter เป็นผู้ดำเนินงานสัมมนา

เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล (Smart City & Data Center)