“พลายเอจีวี (Ply AGV)” รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทย


หากถามว่า เอจีวี (AGV) คืออะไร…เอจีวี หรือ Automated Guided Vehicle คือรถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ที่มีการผลิตใช้มานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 โดยการทำงานของเอจีวีนั้นจะใช้เทคโนโลยีการนำทางหลายแบบ อาทิเช่น การแล่นตามราง แล่นตามสาย การเดินตามแถบแม่เหล็ก ปัจจุบันมีการพัฒนา AGV ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของรถอัตโนมัติ เช่น การนำทางด้วยระบบเลเซอร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์นำทาง เพื่อให้รถเอจีวีสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องวางโครงสร้างรางหรือแถบแม่เหล็ก ทำงานเก็บของขึ้นชั้นสูงได้

“พลายเอจีวี (Ply AGV)” รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทย

บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด ได้พัฒนารถฟอร์คลิฟต์ธรรมดาๆ ที่มีคนขับปกติให้กลายเป็น “รถพลายเอจีวี” ซึ่งเป็นเอจีวีสมัยใหม่ดัดแปลงให้เป็นรถฟอร์คลิฟต์ที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ทำงานได้อย่างมีอิสระในการกำหนดเส้นทางโดยไม่ต้องติดแถบแม่เหล็กและมีความชาญฉลาดในการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการคิวงานของรถให้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดอีกด้วย

วรีมน ปุรผาติ

วรีมน ปุรผาติ กรรมการบริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด กล่าว “บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นสตาร์ทอัปสายเทคโนโลยี (Tech Starup) สัญชาติไทยที่ได้รวมตัววิศวกรห่นุ ยนต์ที่เชี่ยวชาญของไทย กลุ่มผู้ก่อตั้งได้ร่วมกันสร้าง Mobile Robots เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ออกแบบ พัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในหลายภารกิจ ทั้งในงานขนส่งในคลังสินค้าและไลน์การผลิต และในงานสำรวจทางน้ำที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพกว่า ประหยัดเวลา ปลอดภัย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาการทำงานของคนที่เสี่ยงอันตราย เช่น ในสิ่งแวดล้อมมลภาวะสูงและในพื้นที่อันตราย”

ปี พ.ศ. 2560 เจ็นเซิฟ ได้รับทุนจากโครงการกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ จากสถาบันไทย-เยอรมันในโครงการพัฒนาต้นแบบรถขนส่งอัตโนมัติ Pallet Mover 2562 ต่อมาได้รับทุนจากโครงการกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และได้รับทุนจากโครงการกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ จากสถาบันไทย-เยอรมัน ในโครงการพัฒนาต้นแบบรถขนส่งอัตโนมัติ Pallet Mover 2562 และยังได้รับทุนวิจัยพัฒนากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในโครงการพัฒนารถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติเพื่อการขนส่งสินค้าในคลัง พ.ศ. 2560-2561 และทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Fibo) ในปี พ.ศ. 2562 เจ็นเซิฟได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็นผู้ประกอบการระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจาก CORE (Center of Robotics Excellence) และ Thai-German Institute 2019

“เจ็นเซิฟได้พัฒนารถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติเพื่อการขนส่งสินค้าในคลัง (Autonomous Forklift) หรือรถเอจีวีฟอร์คลิฟต์ (AGV Forklift) ที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ซึ่งรถฟอร์คลิฟต์แบบนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานและมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายสินค้าในคลังและในไลน์การผลิต ลดปัญหาความผิดพลาด รวมทั้งมีความต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงาน การขนส่งและสถานะแบบทันที (Real Time) ซึ่งรถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ และในท้องตลาดมีจำหน่ายเฉพาะรถอัตโนมัติชนิดนี้ที่ต้องนำเข้าและมีราคาสูง “พลาย เอจีวี” (Ply AGV) เป็นผลิตภัณฑ์นำร่องที่สร้างสรรค์และพัฒนาโดยทีมงานคนไทย เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติในคลังสินค้าและโรงงาน ที่ไม่เพียงแต่ขนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลการส่งกับระบบคลังและการผลิต รับ-ส่ง เก็บข้อมูลการทำงานและสถานะสินค้าไปในเวลาเดียวกันแบบเรียลไทม์ (Real Time) นั่นหมายความว่า สินค้าได้ถูกนำออกไปจำนวนเท่าไร วันเวลาใด ทำให้ทราบสถานะของสินค้าคงคลังนั้นๆ ได้ในเวลาที่รวดเร็ว”

รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติ “พลาย เอจีวี”

ระบบ AGV หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันเคลื่อนตัวด้วยความฉับไวมากกว่าเดิม มีการซื้อขายแบบออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูลแบบทันท่วงที การผลิตและส่งสินค้าจึงต้องการความเร็ว มีปริมาณสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การทำงานในสายการผลิตและการขนส่งสินค้าในคลังต้องการความรวดเร็ว ทันเวลา แม่นยำถูกต้อง ต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจในยุค 4.0 สต็อก สินค้านั้นต้องมีการจัดเก็บเป็นอย่างดี มีความถูกต้อง ไม่เสียหายปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระบบคลังสินค้าของผู้ประกอบการคือ การขาดแคลนแรงงานหรือบุคลากรในการขับฟอร์คลิฟต์ ที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนใบอนุญาตการขับที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากพนักงานที่ไม่ชำนาญระหว่างการเคลื่อนย้ายและขนส่ง จนนำไปสู่ความล่าช้าและเสียหายต่อธุรกิจในที่สุด

รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติของไทยพลาย เอจีวี” ของ เจ็นเซิฟ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการเริ่มใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของไทย ด้วยระบบ Smart Warehouse Automation เพื่อตัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนขับรถ ลดความล่าช้าและข้อผิดพลาด ตลอดจนความเสียหายชำรุดที่อาจเกิดแก่สินค้า ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยทั้งต่อคนและสินค้าได้เป็นอย่างดี

รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติ “พลาย เอจีวี”

วรีมน กล่าวเพิ่มเติมว่า เวลานี้รถ “พลาย เอจีวี” (Ply AGV) พร้อมจำหน่ายแล้ว AGV เป็นหุ่นยนต์รถฟอร์คลิฟต์ขนส่งสินค้าในคลังที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ช่วยในการจัดเกบ็ และขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำการขนย้ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการขนส่งสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที หรือที่เรียกว่าระบบ Smart Warehouse ที่จะทำให้ทราบได้ตลอดเวลาว่าสินค้าต่างๆ มีจำนวนเหลืออยู่ในปริมาณเท่าใด อยู่ที่ใด สถานะการทำงานเป็นอย่างไร

พลาย เอจีวี” มีหลากหลายแบบให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น AGV Counter Balance รถฟอร์คลิฟต์สำหรับการขนสินค้า น้ำหนักมาก AGV Pallet Mover รถฟอร์คลิฟต์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับพื้น และ AGV Pallet Stacker รถฟอร์คลิฟต์ที่สามารถยกของขึ้นชั้นได้ ที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์ที่ไร้แถบแม่เหล็ก ทำงานได้เช่นเดียวกับรถฟอร์คลิฟต์ที่มีคนขับ มีอิสระในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ ทำงานได้อย่างปลอดภัย ด้วยการติดเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยที่ให้รถหยุดเมื่อเจอคนหรือสิ่งกีดขวาง ตามมาตรฐานสากล

รถฟอร์คลิฟต์อัตโนมัติ “พลาย เอจีวี”

ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้เลือกใช้พลาย เอจีวีจะมั่นใจได้ในการบริการติดตั้งและบำรุงรักษา โดยวิศวกรผู้ผลิต ผู้ออกแบบผู้มีความเชี่ยวชาญในประเทศไทย ที่จะให้บริการหลังการขายได้อย่างทันท่วงที และออกแบบระบบได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ เจ็นเซิฟ ยังได้ออกแบบและผลิตเรือสำรวจไร้คนขับ (USV) ที่ทำการสำรวจได้รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดกว่าเรือที่ใช้คนขับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานสำรวจในพื้นที่ที่ใช้คนเข้าถึงได้ยาก อาทิ การสำรวจโครงสร้างท่อก๊าซในทะเล แหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือแหล่งน้ำที่ต้องเสี่ยงต่ออันตราย การทำแผนที่ทางน้ำการหาปริมาตรน้ำในเขื่อน หรือแหล่งน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและการประปา การสำรวจสภาพพื้นที่ใต้น้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำของพื้นที่ต่างๆ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save