PEA ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ “AAA” (Triple A)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับเครดิตสะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กรนโยบายทางการเงินที่รอบคอบและฐานะการเงินที่เข้มแข็ง รวมถึงการได้รับและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองคก์ รของ PEA ที่ระดับ AAA (Triple A) ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ PEA ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี) รวมถึงแผนในอนาคตต่างๆ ของ PEA ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายขอบเขตธุรกิจองค์กรที่พร้อมรองรับ Disruptive Technology ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงาน

อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA หมายถึง อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด สะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการจัดอันดับเครดิตเพื่อขยายฐานนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเพื่อเป็นข้อปฏิบัติการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) และมีการจัดอันดับเครดิตนอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ปรับเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังไม่คำประกันและไม่ได้จัดอันดับเครดิต ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตรของ PEA ช่วยในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ PEA

ผลอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AAA มาจากความทุ่มเทของพนักงานและฝ่ายบริหารที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น PEA Digital Utility