PEA คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 ประเภท การลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในงาน International CSR Summit 2019 ตอกย้ำการเป็นองค์กรเติบโตร่วมกับสังคม

โดยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ PEA รับรางวัลและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมฮิลตัน ไทเป ซินป่าน ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อแบ่งบันประสบการณ์ในการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีด้าน CSR ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ยกระดับให้เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 คัดเลือกและมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชนะการประกวดรางวัลดังกล่าวจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประเภท การลงทุนทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่าง PEA ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2560-2563) โดยรับสมัครประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ให้บริการของ PEA 74 จังหวัด เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขึ้นทะเบียนช่างไฟฟ้าในโครงการนำรายชื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับช่างไฟฟ้า โดยในปี 2563 PEA ตั้งเป้าหมายให้มีช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าครบ ทุกตำบล รวมทั้งสิ้น 8,000 คน