NTT DATA เปิด NTT DATA Technology Foresight 2023 คู่มืออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี เข็มทิศยกระดับศักยภาพธุรกิจ


NTT DATA Technology Foresight เป็นคู่มืออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับธุรกิจ เข็มทิศนำทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยียกศักยภาพต่อยอดสู่ความสำเร็จ เปิด 3 แนวโน้ม สำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมอัพเดท 3 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก แนะประยุกต์ใช้ยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

บริษัท เอ็นทีที เดต้า ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เปิดรายงานคาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำปี 2566 (NTT DATA Technology Foresight 2023) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจที่กำลังเติบโต และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านไอที ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อนาคต เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองการพัฒนาทั้งในระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตช่วยองค์กรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศสู่อนาคต ให้สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงในหลายกลุ่มธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการยืนยันสถานะขององค์กรในตลาดโลก

ทั้งนี้ NTT DATA Technology Foresight 2023 ได้ระบุถึง 3 แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่

1.การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที (Growth Driven by IT) เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลธุรกิจ เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและการทำธุรกิจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอทียังมีส่วนในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น เอ็นทีที เดต้า ได้ถอดประสบการณ์จากการทำงานพร้อมกับ รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงการเติบโตของธุรกิจจากการพัฒนาทางด้านไอที บนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์อย่างรัดกุม

2. ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที (Borders Transcended by IT) ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จะมีขีดความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคได้สูง การประยุกต์ใช้ Smart Things สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยสร้างอำนาจการแข่งขันให้สูงขึ้น บริษัทที่ชำนาญในการใช้ไอทีจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้จากศูนย์กลาง ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ

3. อนาคตของไอที (The Future of IT) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นความท้าทายที่สำคัญ สิ่งแรกคือการรักษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี จุดกำเนิดของของการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกับการบูรณาการสังคมมนุษย์ เนื่องจากมีบทบาทพื้นฐานในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพิสูจน์ที่มาของข้อมูลถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต เอ็นทีที เดต้า มองว่าไอทีจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในสังคม และขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อความเป็นไปได้ในโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้NTT DATA Technology Foresight website ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เทรนด์เทคโนโลยี” เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านไอที และคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์องค์กร โดยเน้นไปที่แนวโน้มเทคโนโลยี ดังนี้

1. เทคโนโลยีกระแสหลักที่สนับสนุนการเติบโต (Growth-Supporting Mainstream Technology)
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเกิดสาธารณูปโภคใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบไปด้วย

 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะเข้ามาช่วยยกระดับของสิ่งต่างๆ ให้กลายเป็น “Smart”
 • การรวบรวมข้อมูล (Data condensation) และการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเป็นตัวช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาในทุกมิติ
 • เทคโนโลยี Cloud จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของสรรพสิ่ง และจะมีส่วนสำคัญในการทรานส์ฟอร์ม

2. การก้าวผ่านการเติบโตทางเทคโนโลยี (Border-Transcending Growth Technology) การเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันช่องว่างของความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย

 • การใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้งานในอวกาศช่วยก้าวข้ามอุปสรรคที่โลกเผชิญ
 • เทคโนโลยี Robotics ช่วยนำไปสู่องค์ความรู้อย่างแท้จริง
 • โลกเสมือนจะรวมเข้ากับผู้คนได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

3. เทคโนโลยีที่เกิดใหม่เพื่อโลกอนาคต (Future-Pioneering Emerging Technology) เทคโนโลยีพื้นฐาน เริ่มเกิดขึ้นผ่านความพยายามในการศึกษานวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ เอ็นทีที เดต้า ได้คาดการณ์ขอบเขตและความเป็นได้รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีไว้ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์ Next-gen จะทำให้ไอทียังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกและธุรกิจ
 • อุตสาหกรรม IT จะทำให้แนวคิดการลดคาร์บอนเป็นจริงได้
 • Bioinformatics (ชีวสารสนเทศ) จะขยายเป็นวงกว้างในอนาคต

อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มและเทรนด์เทคโนโลยีดังกล่าว เอ็นทีที เดต้า ได้วางวิสัยทัศน์เพื่อโลกแห่งอนาคต จากการใช้ NTT DATA Technology Foresight เพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตร่วมกับพาทเนอร์ทั่วโลกมากอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างความสำเร็จ เช่น

1. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ใน 6 ประเทศทั่วโลกเอ็นทีที เดต้า ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ การเติบโตของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เป็นกระแสหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการระยะกลาง เราจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดใหม่ และคาดว่าจะกลายเป็นกระแสหลักภายใน 5 – 10 ปีข้างหน้า อาทิ Quantum Computer หรือ Metaverse เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับพาทเนอร์ และลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เรายังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและสตาร์ทอัพเพื่อร่วมกันประเมินเทคโนโลยีขั้นสูง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำในแต่ละภูมิภาคนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

2. NTT DATA และ NTT Communications ได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Ecosystem) ความร่วมมือระหว่าง เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น และ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Ecosystem) ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Catena-X ของยุโรปเพื่อปกป้องสิทธิของการเป็นเจ้าของข้อมูล และต้องไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด NTT DATA Technology Foresight 2023 ผ่าน https://www.nttdata.com/global/en/foresight/trend-listing เพื่อใช้เป็นคู่มืออัพเดทเทรนด์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถก้าวทันการแข่งขันในโลกยุคใหม่


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save