Nano Electric Product มอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทีมงาน Nano Electric Product นำโดย คุณนพดล โคตรสุ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ได้เข้ามอบวัสดุและอุปกรณ์ อาทิเช่น ตู้เมนเบรคเกอร์ ,เมนเบรคเกอร์ ,ลูกเบรคเกอร์ เป็นต้น เพื่อร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งคุณสมชาย พันธ์ยา เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการมอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนต่างๆ

Nano Electric Product มอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ