MyeBox® เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า รายงานผลให้คุณทราบได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา


MyeBox® เครื่องมือการวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า รายงานผลให้คุณทราบได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา

MYeBOX® เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องมือวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบพกพา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจสอบด้านพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีระบบการสื่อสารแบบ Wi-Fi และ 3G ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ต้องการทราบ และสามารถตรจสอบค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่หลากลายได้จากระยะไกล ด้วย Smartphone หรือ Tablet โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่นั้น ทำให้มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น สำหรับการรายงานผล แบบ Real Time

Connection

ด้วยการใช้ Wi-Fi และการสื่อสาร 3G ทำให้ MYeBOX® สามารถที่จะช่วยให้คุณกำหนดค่าวิเคราะห์และดูข้อมูลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดได้จากระยะไกลทุกที่และทุกเวลา

ISO 50001

MYeBOX® allows you to take all information on your measurements with you wherever you are and whenever you want. It is a vital tool for any energy audit or ISO 50001 certification.

Savings

ระบบที่ออกแบบมาสำหรับทั้งการประหยัดเวลา เงิน และพลังงานเพิ่มความเร็วในการติดตั้งและวิเคราะห์การวัด คุณสามารถทำการวัดผลจากระยะไกลส่งไปที่ MYeBOX® Cloud และเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องไปที่สถานที่นั้นเพื่อถอนการติดตั้งตัวเครื่อง

MYeBOX®

MYeBOX® มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบการวักและการตรวจสอบพลังงานและยังมีรูปแบบของแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการในการติดตั้ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

Energy management system for a local management plant

คือ การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน ไลน์การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละแผนกในแต่ละส่วนงาน ศูนย์อำนวยการต่างๆ ฯลฯ โดยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละส่วนที่เครื่องมือวัดตรวจสอบได้ จะสามารถแสดงผลข้อมูลให้ทราบได้ในศูนย์อำนวยการที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งทำให้ผู้ดูแลด้านพลังงานทราบข้อมูลทั้งหมด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตั้งในลักษณะเช่นนี้จะมีข้อควรระวังคือ การเดินสายสัญญาณในแต่ละภาคส่วน อีกทั้งในกรณีที่เกิดการชำรุดของสายสัญญาณก็จะมีผลกระทบโดยตรงสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลในการจัดทำรายงานได้

Energy management system for remote centres. Energy telemanagement

คือ การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน อีกทั้งไม่เหมาะสมสำหรับการเดินสาย หรือการเชื่อมต่อสัญญาณวิธีการที่นำมาประยุกต์ใช้งานคือ การสื่อ สารโดยวิธีการใช้คลื่นเข้ามาเชื่อมต่อสำหรับการส่งผ่านข้อมูลเป็นหลักโดยข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละส่วนที่เครื่องมือวัดตรวจสอบได้จะถูกส่งไปยัง Router เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์อำนวยการที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งทำให้ผู้ดูแลด้านพลังงานทราบข้อมูลทั้งหมด วิธีการนี้จะมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยง่าย และกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังประหยัดเรื่องการเดินสายและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายสัญญาณได้เป็นอย่างดี

การบริหารต้นทุนในการผลิตของสถานประกอบการ หรือต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ค่าไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยต้นๆ รองลงมาจากค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานโดยตรงอีกทั้งในทางปฏิบัติทั้งโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่างๆ ก็จะต้องมีระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งการลดค่าไฟฟ้ากับการลดการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันได้โดยที่ผู้รับผิดชอบควรที่จะต้องศึกษาโครงสร้างของค่าไฟฟ้าให้ชัดเจน เพื่อการวางแผนจัดการที่นำไปสู่ผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องโดยทางเลือกใช้งานสามารถรบั ทราบขอ้ มูลการใช้ปริมาณไฟฟ้านั้นจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งจะแสดงดังต่อไปนี้ คือ

Real time variables : จอแสดงผลแบบเรียลไทม์ทุกช่วงเวลาสำหรับค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของเครื่องวัดทางไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งข้อมูลในการแสดงผลสามารถที่จะแปลงไฟล์จาก CSV ออกมาเป็น TXT ได้ง่าย เพื่อให้มีความสะดวกในการจัดทำสรุปรายงานผลตามที่ต้องการ

MYeBOX®

SCADA Screens : ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการกำหนดค่า Configure สำหรับการแสดงผลค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของเครื่องวัดแต่ละตัวได้ เพื่อให้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

Graphics : แสดงภาพของข้อมูลโดยรูปภาพที่ถูกบันทึกโดยซอฟต์แวร์ ช่วยให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

Report : ด้วยระบบ SCADA Power Studio จะทำให้สามารถสร้างรายงานชนิดของใบแจ้งหนี้พลังงาน การจัดสรรค่าใช้ในแต่ละภาค อัตราการผลิตแต่ละส่วนแต่ละแผนกได้โดยง่าย ฯลฯ

รูปแบบของตัวอย่างรายงานผลการตรวจวัดจะสามารถแสดงผลได้อย่าง Real time ตลอดเวลาซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถดำเนินการในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

Event : สามารถควบคุมให้ในแต่ละโมดูลบันทึกค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ผู้ใช้มีความสนใจที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ ในกรณีความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ยังสามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เป็นสัญญาณเตือนได้โดยอัตโนมัติ

Multipoint system

ด้วยรูปแบบในการติดตั้งใช้งานที่มีความหลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบตามความต้องการ สำหรับการดูข้อมูลในการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือแม้แต่กระทั่งการจัดทำรายงานผลของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถระบุวัน และเวลาที่สนใจได้ ซึ่งจากความหลากหลายของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องรวมทั้งยังสามารถคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายอีกด้วย

MYeBOX®

ในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนของค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ที่ถูกต้องแล้วนั้น เรื่องของความต้องการพลังไฟฟ้า (Maximum Demand Factor) จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเป็นอย่างดี เนื่องจากค่า Maximum Demand เหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่ถูก หรือแพงนั่นเอง ดังนั้นถ้ามีเครื่องมือวัด และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ดี มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้แล้วก็จะส่งผลให้ผู้ใช้งาน หรือวิศวกรสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมได้ในกระบวนการผลิตก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่อไปในอนาคต

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ดีนั้น มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องในการที่จะนำมาทำการวางแผนในกระบวนการผลิต วางแผนในการใช้พลังงานไฟฟ้าการวิเคราะห์โครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในสถานประกอบการ ดังนั้นการที่จะเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เอวีร่า จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังภายในตู้สวิทช์บอร์ดและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มระบบ สามารถที่จะตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ

MYeBOX®

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ หรือส่วนของฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญในการตรวจวัดทางไฟฟ้าเป็นหลักและเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดทำรายงานผลได้หลากหลายและตรงตามความต้องการในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องอย่างเต็มรูปแบบอีกทั้งยังจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

รับปรึกษาและวางแผนบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายไว้คอยอำนวยความสะดวก

บริษัท เอวีร่า จำกัด
Tel : 088-001-0416
E-mail : sales@avera.co.th
Website : www.avera.co.th


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save