Integrated Network Management System (INMS) ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ


Integrated Network Management System (INMS) ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ เพื่องานสื่อสารที่มั่นคงขององค์กร

เพื่องานสื่อสารที่มั่นคงขององค์กร

ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการดำรงชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการทำงานอย่างหลากหลาย PEA ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้นำมาปรับใช้ในส่วนงานต่างๆ รวมถึงงานด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคระดับประเทศของ PEA มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงหลายกลุ่มงาน กองบริหารเครือข่ายสื่อสารฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ตรวจซ่อมโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จึงได้พัฒนาระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) ขึ้น เพื่อช่วยเหลือในการทำงาน การแก้ปัญหาได้แม่นยำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโครงข่ายการสื่อสารคมนาคมในอนาคต

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Integrated Network Management System (INMS) ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความพิเศษของระบบนี้ คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสื่อสารและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โดยทำงานในลักษณะของการรวมศูนย์การบริหารจัดการ และการสั่งการจากศูนย์ควบคุมบริหารจัดการระบบโครงข่ายสื่อสาร (Network Operation Center : NOC) ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการที่มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง คอยรับแจ้งเหตุเสียและฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่หน้างาน แก้ไขปัญหา ประสานงานและส่งต่อการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลสถานะด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติระบบโครงข่ายสื่อสาร

มีอะไรในระบบ INMS

ภายในระบบ INMS ประกอบไปด้วยระบบย่อยที่ทำ หน้าที่แตกต่างกัน ทว่าทำ งานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ประกอบไปด้วย

Integrated Network Management System (INMS) ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ

ระบบบริหารจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงข่าย (Fault Management System : FMS)

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม Alarm และ Fault จากอุปกรณ์ และระบบย่อยต่างๆ ในโครงข่ายสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ภายในของ PEA

 • เฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูล กลไกภายในระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบเหตุผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ
 • ส่งข้อมูลไปยังระบบ Trouble Ticket System เพื่อเปิดใบงาน (Ticket)
 • กรณีปัญหาโครงข่ายมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ

ระบบแสดงสถานะภาพรวมโครงข่ายสื่อสาร (Dashboard)

 • ทำให้ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของโครงข่ายสื่อสาร จากการนำข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น FMS, PMS และ TIMS มาเชื่อมโยงและแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา
 • สามารถติดตามสถานะของโครงข่ายและสถานะการตรวจซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการประเมินผลประสิทธิภาพของโครงข่าย (Performance Management System : PMS)

รวบรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของโครงข่ายสื่อสารเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน เช่น ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ก่อนจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ

ระบบจัดการการแจ้งปัญหาและบริหารงานบริการสื่อสาร (Trouble Ticket System & Telecommunication Services Management System : TTS & TSMS)

 • ดูแลเหตุชำรุด ตั้งแต่การรับแจ้ง บันทึก ส่งต่อการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งปิดเหตุและการแจ้งกลับ
 • จัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการรับมือในอนาคต ตลอดจนการขอบริการใหม่ การเปลี่ยนแปลงบริการการควบคุมจัดการการปรับเปลี่ยน Configuration ของโครงข่ายทั้งจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนการซ่อมเปลี่ยนจากการบำรุงรักษา
 • ผู้เกี่ยวข้องในระบบนี้สามารถแจ้งสถานะงาน ติดตามงาน และประเมินผลได้ในคราวเดียวกัน

ระบบเฝ้าระวังโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะไกล (Remote Fiber Management System : RFMS)

 • เฝ้าระวังโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีระยะทางมากกว่า 32,700 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หากเกิดสายขาด การชำรุด ระบบ RFMS จะทำงานร่วมกับระบบ GIS for OFM แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่าง
  รวดเร็ว แม่นยำ
 • ช่วยลดเวลาในการหาตำแหน่งชำรุดที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน โครงข่ายสื่อสาร (Telecom Inventory Management System : TIMS)

 • เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรของอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร
 • ทำให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของอุปกรณ์ ปริมาณการใช้งาน เป็นต้น

ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Geographic Information System for Optical Fiber Management : GIS for OFM)

 • ขนาดของสายเคเบิล เส้นทางการเชื่อมต่อตำแหน่งจุดเชื่อมต่อ ท่อร้อยสาย บ่อพัก รูปแบบการติดตั้งในสถานี
 • ช่วยวางแผนออกแบบโครงข่าย
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถคาดการณ์ ป้องกันและจัดการกับข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ห้องศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายสื่อสาร (Network Operation Center : NOC)

 • ศูนย์กลางควบคุมและบริหารจัดการระบบโครงข่ายสื่อสาร
 • เฝ้าระวังเหตุเสียและฉุกเฉินจากระบบ Fault Management
 • รับแจ้งเหตุเสียและเหตุฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่หน้างาน
 • แก้ไขปัญหา ประสานงาน และส่งต่อการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านระบบโครงข่ายสื่อสาร

ระบบตรวจสอบสถานะสภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร (Environment and Facility Management System : EFMS)

 • จับตาสภาพแวดล้อมในห้องสื่อสาร
 • เมื่อพบความผิดพลาด จะส่งข้อมูลกลับมายังห้องศูนย์ NOC ทำให้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

จะเห็นว่าระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการนี้ นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA แล้ว ยังช่วยลดภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าในระยะยาว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save