EPCO – CSS ลุยโซลาร์ฟาร์ม เวียดนาม 2 แห่ง มูลค่าลงทุน 2,830 ล้านบาท


EPCO – CSS เดินหน้าลุยโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่ฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ขนาดกำลังผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 2,830 ล้านบาท หลัง EXIM BANK อนุมัติปล่อยสินเชื่อให้ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

EPCO - CSS ลุยโซลาร์ฟาร์ม เวียดนาม 2 แห่ง มูลค่าลงทุน 2,830 ล้านบาท

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ในกลุ่มบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมูลค่ารวม 65 ล้านดอลลาร์ แก่ บริษัท ภูขันธ์ โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง EP และ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS ที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CSS กล่าวว่า การลงนามสัญญาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก EXIM BANK ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทั้ง 2 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต EXIM BANK จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเช่นนี้ตลอดไป

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม ทั้ง 2 แห่ง จะมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,830 ล้านบาท โดยทาง EP ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ส่วน CSS ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และในส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นการถือหุ้นโดยนักลงทุนพันธมิตรในประเทศเวียดนาม