ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. สร้างชื่อ คว้า 8 รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เวที ITEX 2019


ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 8 รางวัล จากเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 รางวัลพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น

ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. สร้างชื่อ คว้า 8 รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เวที ITEX 2019

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  • การประยุกต์ใช้ QR Code กับชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ จากฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.)
  • เครื่องมือถอดประกอบและคืนสภาพอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ไอร้อนจากห้องเผาไหม้กังหันก๊าซ จากโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.)
  • ระบบตรวจจับสัญญาณความผิดพร่องของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านระบบจำหน่าย (Transformer Fault Monitoring System (TFM) จากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.)
  • เครื่องเติมอากาศจาก Super charge ด้วยพลังน้ำ จากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.)
  • เครื่องมือถอย Long Retractable Soot Blower ค้าง จากฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) และฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  • ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)
  • เครื่องกำจัดน้ำมันผิวน้ำขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.)

รางวัลพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นประเภทเทคโนโลยีสีเขียว 1 รางวัล ได้แก่

  • เครื่องกำจัดน้ำมันผิวน้ำขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.)

Source: ภาพ ข่าว – กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย FB: @EGAT.Official