ส่อง 3 พลังรุ่นใหม่ของคนบ้านปู จิ๊กซอว์ที่พาองค์กรส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต


ในทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกเหตุการณ์สำคัญของโลก “พลังงาน” มักเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และในหลาย ๆ ครั้ง การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น “บ้านปู” (Banpu) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เข้าใจถึงบทบาทของพลังงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อโลกใบนี้ ขณะนี้ แนวโน้มด้านพลังงานที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจคือ การเสริมสร้าง “พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น” ซึ่งนั่นคือทิศทางที่บ้านปูพร้อมขานรับด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ พร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

แต่ภารกิจ “การส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นให้กับผู้คน” จะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากปราศจากพลังของ “คนบ้านปู” กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่างพกพาความชำนาญเฉพาะทาง และ passion ที่เต็มเปี่ยมเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน ทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจพลังงาน การนำนวัตกรรมมาพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน และพัฒนาแผนงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอยู่ถึง 10 ประเทศ ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“ประมวลผลดาต้า” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขวัญรุจี ชัยตันติพงศ์ Manager Data Analytics จากทีม Digital and Innovation ผู้อยู่เบื้องหลังการรวบรวมและวิเคราะห์ดาต้ามหาศาลจากการดำเนินธุกิจของบ้านปู เล่าว่า “ขวัญทำงานด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล (Data Platform) เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร ขวัญเชื่อว่าข้อมูลที่ดีและระบบหลังบ้านที่เข้มแข็ง จะสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ผลงานที่ขวัญภูมิใจที่สุดคือโปรเจกต์ Data Platform ของเหมืองที่อินโดนีเซีย ซึ่งเราเป็นผู้เริ่มทำตั้งแต่ต้น โปรเจกต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของเหมืองทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้แผนกต่าง ๆ นำข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดี ก็มีคนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเห็นว่างานที่เราทำมีคุณค่าทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร”

“แม้ขวัญจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในธุรกิจของบ้านปู แต่ขวัญมองว่างานของเราก็ช่วยสร้างพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ขวัญคิดว่าทุกคนก็สามารถช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ เริ่มจากกิจวัตรประจำวันของเราเอง เช่น การใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น การใช้สิ่งของบางอย่างซ้ำ หรือการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า และที่สำคัญคือ เราควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย”

พัฒนา “โซลูชันด้านพลังงาน” ที่พร้อมมูฟไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนมากที่สุด ให้กับคนที่ต้องการมากที่สุด

กิตติพร มีสมภพ Manager – Product Development วิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรงจากหน่วยงาน Customer Experience ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของทั้งผู้บริโภคและองค์กรต่าง ๆ คุณเอ๋เล่าว่า จากการทำงานร่วมกับบ้านปู สิ่งหนึ่งที่ตนเห็นชัดมากที่สุดคือ ผู้บริหารระดับสูงของบ้านปูที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ‘Passionate’ ทุกอย่างควรขับเคลื่อนด้วยใจถึงจะมีความหมาย ‘Innovative’ การคิด สร้างฝัน และการมีแบบแผนในการทำงาน และ ‘Committed’ การมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จผ่านการลงมือทำ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้ตนรวมถึงพนักงานทุกคนมีความเชื่อที่ว่า ‘เราสามารถรักษ์โลกไปพร้อมกับการทำงานได้’ ดังนั้น ในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบด้านการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Explore & Develop) จึงมุ่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลังงานใหม่ ๆ (Energy Solutions) ที่เป็นมิตรกับโลกใบนี้ ที่สามารถแก้ปัญหาของผู้คนได้ เช่น e-PromptMove โซลูชันด้านพลังงานที่ทำหน้าที่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มาไว้ที่แบตเตอรี่ และสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

“e-PromptMove ถือเป็นนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจและสังคมอย่างมาก เนื่องจากเราสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งมอบพลังงานไฟฟ้าไปยังจุดเล็ก ๆ ที่มีความต้องการใช้พลังงานมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งผู้ได้รับผลกระทบอาจถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมถึงทีมกู้ภัยที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากเช่นกัน ผมจึงเชื่อว่า การนำพลังงานไฟฟ้าไปให้คนที่ต้องการมากที่สุด ในเวลาที่เขาต้องการมากที่สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนและโลกของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมและทีมภาคภูมิใจมาก”

พัฒนา “แผนยุทธศาสตร์” เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แอนนา เขียวชอุ่ม Manager – Environment จากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน Health, Safety, Environment and Community Engagement ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม บอกเล่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้ฟังว่า “ส่วนตัวมีแพสชันด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมเพราะได้ศึกษาด้านป่าไม้และทำงานด้านนี้มาโดยตลอด พอได้เข้ามาทำงานที่บ้านปู จึงเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และซึมซับความคิดจากผู้บริหารระดับสูงที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยท่านจะติดตามตรวจสอบทุก ๆ โอเปอเรชัน (Operation) ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าผู้บริหารของเราคิดเรื่องการทำธุรกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ด้วยความที่เราทำงานด้านนี้โดยตรง พูดได้ว่า ในหนึ่งวัน แอนนาคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม 100% เพราะขอบเขตของงานของเรามี 2 ส่วนคือ การกำกับดูแลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายในแต่ละประเทศที่บ้านปูเข้าไปดำเนินธุรกิจ และการตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะกลับไปตอบโจทย์ใหญ่ในการทำธุรกิจของบ้านปูที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน”

“แอนนาเชื่อว่า เราทุกคนเป็นเหมือนจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้น ถ้าแต่ละคนขยับ ยืนแขนยื่นขาไปประกบกับคนอื่น ภาพจิ๊กซอว์ก็จะสวยและสมบูรณ์ ดังนั้น ใครที่คิดว่าอยากจะทำอะไรหรือขับเคลื่อนอะไรที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น ขอให้ทำเลยค่ะ เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ก่อน เช่น ปิดน้ำที่ไม่ใช้ หรือปิดไฟที่ไม่จำเป็น พอหลาย ๆ คนร่วมมือกันมันก็จะเกิดอิมแพ็ค (Impact) ได้อย่างแน่นอนค่ะ”

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปว่า “โลกของเราสามารถก้าวไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนขึ้นได้ เพียงแต่การเปลี่ยนผ่านต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่บ้านปูกำลังทำอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่จะเป็นเข็มทิศนำทางให้เราเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการการทำงาน ในเร็ว ๆ นี้ บ้านปูกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่จะจุดประกายให้ทุกคนอยากเข้ามาช่วยกันทำให้โลกของเราดีขึ้นได้จริง ๆ โปรเจกต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นอะไร อยากให้ติดตามกันค่ะ”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save