ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาและลอยน้ำ


IEEE Thailand Section และ IEEEPES-Thailand จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้งควบคุมและบำรุงรักษา” เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา นั้น ซึ่งจัดเป็น Site Event ของ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition ASIA 2019 (IEEE PES GTD Asia 2019)

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่า ศรีแสงธรรม

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่า ศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลงั งานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน